ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับการให้เงินกู้เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ และเพื่อการเคหะสงเคราะห์ แก่สมาชิก