ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ประเภทเงินกู้สามัญที่ใช้บุคคลค้ำประกัน กลุ่มสมาชิกที่มีเงินบำเหน็จ เงินบำเหน็จบำนาญรายเดือน และเงินอื่น ๆ เมื่อออกจากราชการหรืองานประจำ