วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ได้จัดประชุมวิสามัญ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ได้จัดประชุมวิสามัญ ประจำปี 2564