ภาพกิจกรรม

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ได้จัดประชุมวิสามัญ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจว …

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ได้จัดประชุมวิสามัญ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์ Read More »

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบ …

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 Read More »

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ รพ. ประจวบคีรีขันธ์ จำกัด โดย นายแพทย์ทรงฉัตร ศิริโยธิพันธุ์ ประธานกรรมการ กรรมการ และผู้จัดการ มอบเงินสงเคราะห์สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ ร …

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ รพ. ประจวบคีรีขันธ์ จำกัด โดย นายแพทย์ทรงฉัตร ศิริโยธิพันธุ์ ประธานกรรมการ กรรมการ และผู้จัดการ มอบเงินสงเคราะห์สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ Read More »

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ได้รับการคัดเลือก ประเมินผลงาน ได้รับรางวัล “สหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน” ในปี 2562 และได้มีพิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563

ตามที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้มีนโย …

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ได้รับการคัดเลือก ประเมินผลงาน ได้รับรางวัล “สหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน” ในปี 2562 และได้มีพิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 Read More »

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เพื่อแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ได้จัดประ …

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เพื่อแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 Read More »

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์ออมทรัพย์ ปี 2562 หลักสูตร “การพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์”

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประ …

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์ออมทรัพย์ ปี 2562 หลักสูตร “การพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์” Read More »

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ได้จัดให้สมาชิกลงคะแนนสรรหากรรมการ โดยเครื่องลงคะแนนเพื่อนำผลการสรรหาเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เป็นคณะกรรมการดำเนินการประจำปี 2563

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยนาท จำกัด เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ กับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ พร้อมต้อนรับ