ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

Pongpod

นพ.พงษ์พจน์  ธีรานันตชัย
ตำแหน่งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์