ให้เงินกู้แก่สมาชิก (สินเชื่อ)

1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

 • วงเงินสูงสุดสูงสุด 60 % ของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 30,000.- บาท ชำระคืน 4 งวด / เดือน
 • สมาชิกยื่นกู้ได้ทุกวันทำการ เว้นแต่สมาชิกมีหนี้ฉุกเฉินเดิมที่ยังชำระไม่เสร็จสิ้น ยื่นกู้ได้ไม่เกินวันที่ 4 ของเดือน เดือนใดตรงกับวันหยุดให้เลื่อนลง
 • อำนาจอนุมัติโดยผู้จัดการ สมาชิกยื่นกู้ก่อน เวลา 10.30 น.จ่ายเงินให้สมาชิกในวันนั้น (บ่าย) ยื่นกู้หลังเวลา 10.30 น. จ่ายเงินวันรุ่งขึ้น (บ่าย)

2. เงินกู้สามัญ

 • วงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,500,000.- บาท ชำระคืนภายใน 240 งวด หลักเกณฑ์การให้กู้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์
 • สมาชิกที่ขอกู้ชำระเกินกว่าอายุราชการที่เหลือ ต้องดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้หลังเกษียณอายุราชการ 

การยื่นกู้

 • สมาชิกยื่นกู้ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 – 18 ของเดือน ผ่านคณะกรรมการเงินกู้อนุมัติ จ่ายเงินให้สมาชิก ไม่เกิน วันที่ 4 ของเดือน ถัดไป เว้นแต่การกู้โดยใช้หุ้นเป็นหลักประกัน ผ่านผู้จัดการอนุมัติ ยื่นก่อน 10.30 น. จ่ายเงินให้สมาชิกในช่วงบ่ายวันนั้น ยื่นกู้หลังเวลา 10.30 น. จ่ายเงินวันรุ่งขึ้น ( บ่าย )

3. เงินกู้พิเศษ

 • วงเงินกู้ไม่เกิน 2,500,000.- บาท
 • เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • จำนวนเงินกู้ ร้อยละ 60 ของราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์ บวก 100 % ของหุ้นชำระภายใน 240 งวด

การยื่นกู้

 • ภายในวันที่ 8 ของเดือน ผ่านการประเมินหลักทรัพย์จากคณะอนุกรรมการประเมินหลักทรัพย์ และผ่านคณะกรรมการดำเนินการอนุมัติ สหกรณ์จ่ายเงินไม่เกิน วันที่ 4 ของเดือนถัดไป

4. อัตราดอกเบี้ย

 • เงินกู้ฉุกเฉิน ร้อยละ 6.75 ต่อปี
 • เงินกู้สามัญ ร้อยละ 6.75 ต่อปี
 • เงินกู้พิเศษ เพื่อการเคหะสงเคราะห์ ร้อยละ 5.75 ต่อปี
 • เพื่อลงทุนประกอบอาชีพ ร้อยละ 6.75 ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยตามประกาศที่ถือใช้อยู่ปัจจุบัน ซึ่งสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ โดยต้องประกาศให้สมาชิกทราบเป็นคราวๆ ไป 

5. หลักประกันเงินกู้เพิ่มเติม

 • เงินกู้สามัญที่ใช้บุคคลค้ำประกัน เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของผู้ค้ำประกันหรือบุคคลในครอบครัว สมาชิกต้องมีประกันชีวิต หรือ มี สส.ธท. และ สส.ชสอ. หรือ ฌกส. รวมแล้วต้องเต็มวงเงินกู้ 
 • สมาชิกกู้พิเศษ เดิมใช้บ้านที่อยู่อาศัย ประเมินเป็นหลักประกันด้วย ต้องชำระเบี้ยประกันภัยตามเดิม จนกว่าได้ชำระหนี้ตามสัญญาเสร็จสิ้น ( ปัจจุบันไม่ใช้บ้านที่อยู่อาศัยคำนวณเป็นวงเงินกู้ )