การคำนวณเงินปันผล

วิธีคำนวณ 2 ขั้นตอน ( เป็นตัวอย่างให้สมาชิกคิดเงินปันผลได้เอง)
ขั้นตอนที่หนึ่ง คิดจากค่าหุ้นยกมาจากปีก่อน (สิ้นเดือน กันยายน)
ขั้นตอนที่สอง คิดจากค่าหุ้นที่สมาชิกส่งรายเดือน
ขั้นตอนที่หนึ่ง + ขั้นตอนที่สอง = ยอดเงินปันผลตามหุ้นในปีนั้น

ตัวอย่าง นาย ก. มีหุ้นยกมา ( 1 ต.ค. ) 100,000.- บาท ส่งค่าหุ้นเดือนละ 1,000.-  สหกรณ์จ่ายเงินปันผลในอัตราร้อย ละ 6.50
วิธีคิด
ขั้นตอนที่หนึ่ง
หุ้นยกมา = (100,000 X 6.50)/100 = 6,500
ขั้นตอนที่สอง
เดือน ต.ค. = 1,000 X อัตราเงินปันผล X ระยะเวลา = 1,000 X (6.50/100) X (11/12) = 59.- บาท
เดือน พ.ย. = 1,000 X (6.50/100) X (10/12) = 54.- บาท
เดือน ธ.ค. = 1,000 X (6.50/100) X (9/12) = 48.- บาท
เดือน ม.ค. = 1,000 X (6.50/100) X (8/12) = 43.- บาท
เดือน ก.พ.. = 1,000 X (6.50/100) X (7/12) = 37.- บาท
เดือน มี.ค.. = 1,000 X (6.50/100) X (6/12) = 32.- บาท
เดือน เม.ย = คิดไปเรื่อย ๆ
เดือน พ.ค. = “
เดือน มิ.ย. = “
เดือน ก.ค. = “
เดือน ส.ค = “
เดือน ก.ย. = 1,000 X (6.50/100) X (0/12) = 0.- บาท

รวมเงินปันผลขั้นตอนที่สอง ( ต.ค. –  ก.ย. ) จะได้ = ……….บาท
รวมเงินปันผลในปีนั้น = ขั้นตอนที่หนึ่ง + ขั้นตอนที่สอง
รวมเงิน ……………………………….บาท