การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์

          การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์ใดที่มีเงินรับฝากจากสมาชิก หรือสหกรณ์อื่น ต้องดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องไว้ในตามกฎกระทรวง ในอัตราร้อย 1 ของเงินรับฝากทั้งหมดของสหกรณ์