สวัสดิการสหกรณ์

1. สวัสดิการสมาชิกและสมาชิกสมทบ
สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก 
จ่ายให้สมาชิกเมื่อพ้นจากราชการหรืองานประจำ เนื่องจากการลาออกหรือเกษียณอายุราชการ ดังนี้

 1. เป็นสมาชิก 5 – 10 ปี จ่าย 5% ของค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์
 2. เป็นสมาชิก 11 – 20 ปี จ่าย 10 %ของค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์
 3. เป็นสมาชิก 20 ปี ขึ้นไป จ่าย  15% ของค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์

ทั้งนี้ จ่ายสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท อนึ่ง สมาชิกมีหุ้นไม่ถึง 10,000 บาท จะไม่ได้รับสวัสดิการนี้ 
สมาชิกมีหุ้นเกินกว่า 100,000.– บาท ให้ได้รับในมูลค่าหุ้น 100,000.- บาท


2. สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม

 1. เป็นสมาชิกต่ำกว่า 5 ปี จ่ายให้ 5,000 บาท
 2. เป็นสมาชิกเกินกว่า 5 ปี จ่ายให้ 5 % ของเงินค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ แต่ไม่เกิน 10,000 บาท

3. สวัสดิการอุบัติภัย

สมาชิกประสบภัยต่างๆ ต่อทรัพย์สิน

– ภัยจากอัคคีภัย ไม่เกิน 5,000 บาท
– ภัยจากวาตภัย ไม่เกิน 5,000 บาท
– ภัยจากอุทกภัย ไม่เกิน 5,000 บาท
– ภัยธรรมชาติอื่น  ไม่เกิน 5,000 บาท

หลักฐานประกอบ

 1. สำเนาทะเบียนของสมาชิกอาศัยอยู่ในบ้านนั้น
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. หนังสือรับรองจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. เทศบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 4. ภาพถ่ายแสดงความเสียหาย

4. สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว

 1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ จ่ายค่าพวงหรีด ไม่เกิน 500 บาท
 2. เป็นคู่สมรส บิดา มารดา บุตรของสมาชิก จ่ายเป็นเงินช่วย 500 บาท พร้อมพวงหรีด ไม่เกิน 500 บาท


5. สวัสดิการประกันชีวิตกลุ่ม

     จัดทำประกันชีวิตกลุ่มให้แก่สมาชิกทุกคน ผลประโยชน์นั้นคุ้มครองกรณีเสียชีวิต จำนวน 50,000 บาท
โดยสหกรณ์เป็นผู้จ่ายเบี้ยประกัน


6. การจัดสรรทุนต่างๆ จากกำไรสุทธิประจำปี

     1. ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก เพื่อเป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายของบุตร ที่กำลังศึกษาเล่าเรียน

   • ระดับประถมศึกษา ทุนละ 1,500 บาท
   • ระดับมัธยมศึกษา/ปวช. ทุนละ 2,000 บาท
   • ระดับ ปวส./ ปริญญาตรี ทุนละ 2,500 บาท

     อนึ่ง สหกรณ์ได้จัดโครงการสหกรณ์ไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส
มหามงคล ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 โดยมอบทุนการศึกษาแก่บุตร จำนวน 1 ทุน ต่อเนื่องจนสำเร็จ
ปริญญาตรี จำนวนเงินทุนอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการเป็นปีๆ ไป ภายใต้จำนวนเงินทุนที่ได้จัดสรรกำไรสุทธิ
ประจำปี

     2. ทุนส่งเสริมการศึกษาอบรม

   • เพื่อเป็นทุนศึกษาอบรมให้แก่สมาชิกสหกรณ์ กรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์
   • เพื่อใช้จ่ายในการจัดทัศนศึกษาและดูงาน

     3. ทุนสาธารณประโยชน์

   • เพื่อบำรุงทางศาสนา กิจการของโรงเรียน โรงพยาบาล
   • เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณะในท้องถิ่น
   • เพื่อจัดสวัสดิการสังคมในท้องถิ่น
   • เพื่อการบริจาคช่วยเหลือสหกรณ์อื่น
   • เพื่อสมทบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์