ศูนย์ประสานงาน สสธท , สสชสอ และกสธท.

การดำเนินงานของศูนย์ประสานงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด

 • สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)
 • สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง ประเทศไทย (สส.ชสอ.)
 • กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.)

    เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) และ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานของสมาคม ตามมติคณะกรรมการดำเนินดำเนินการชุดที่33 ซึ่งได้ เล็งเห็นว่าการเป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสธท. และสส.ชสอ. จะเป็นประโยชน์กับสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์และเมื่อเดือน มกราคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ได้เปิดรับสมัครสมาชิกเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.)

  • เป็นหลักประกันความเสี่ยงให้กับสหกรณ์
  • เป็นรากฐานความมั่นคงให้กับทายาทและครอบครัว
  • ลดภาระหนี้สินให้ครอบครัว 
  • เป็นการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ด้วยกันเมื่อสมาชิกถึงแก่กรรมเป็นเงินสงเคราะห์ศพ

    ศูนย์ประสานงาน (สสธท. สส.ชสอ. และ กสธท.) มีคณะกรรมการศูนย์ ฯ ประกอบด้วย

        1. นายนพรัตน์      ตั้งหลักมั่นคง                  ประธานศูนย์ประสานงาน
        2. นายจุมพล        ฟูเจริญ                            ประธานศูนย์ประสานงานคนที่ 1
        3. นายอุดมศักดิ์   แสงวณิช                         รองประธานศูนย์ประสานงานคนที่ 2
        4. นางพูลศรี         อิ่มอาบ                             เลขานุการศูนย์ประสานงาน
        5. นางศรีสมาน     บุญมีโชติ                         เหรัญญิกศูนย์ประสานงาน
        6. นายชาญวิทย์   กรนานันท์                        กรรมการศูนย์ประสานงาน
        7. นางสุนันท์         วงษ์อยู่น้อย                     กรรมการศูนย์ประสานงาน
        8. กรรมการสมาคมที่ได้รับแต่งตั้งจากสมาคมฯ  (สสธท. และ สส.ชสอ.)
   ผู้จัดการศูนย์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ (สสธท. และ สส.ชสอ. และ กสธท.)
        1. นายสมยศ         คงสุขไทย                         ผู้จัดการศูนย์ประสานงาน
        2. นางวรรณฎี   เกลี้ยงมน                            เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน

ผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงาน (สสธท.)
      ณ ปัจจุบันศูนย์ประสานงาน สอ.รพ.ปข. มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 470 ราย เป็นสามัญ 342 คน และสมาชิกสมทบ 128 คน ผู้รับเงินสงเคราะห์จะได้รับ 1,044,981.00 บาท จำนวนสมาชิกของสมาคม 219,996 ราย คิดเป็นเงินสงเคราะห์รายละ 4.75 บาทเท่านั้น ที่ผ่านมาศูนย์ประสานงาน สสธท. มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว จำนวน 22 ราย ศูนย์ฯ ได้จ่ายเงินสงเคราะห์ให้กับผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ตามรายชื่อในชุดสมัครไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 19,125,846.15 บาท

ผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงาน (สส.ชสอ.)
      ณ ปัจจุบัน ศูนย์ประสานงาน สอ.รพ.ปข. มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 182 ราย เป็นสมาชิกสามัญ 174 คน และสมาชิกสมทบ 8 คน ผู้รับเงินสงเคราะห์จะได้รับ 600,118 บาท สมาคมมีจำนวนสมาชิก 320,234 คน คิดเป็นเงินสงเคราะห์รายละ 1.874 บาทเท่านั้น ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจำนวน 9 ราย ศูนย์ประสานงานได้จ่ายเงินสงเคราะห์ไปเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,408,742.20 บาท

ผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงาน (กสธท.)
ณ ปัจจุบัน ศูนย์ประสานงาน สอ.รพ.ปข. มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 175 ราย ผู้รับเงินสงเคราะห์จะได้รับ 1,000,000 บาท สมาคมมีจำนวนสมาชิก 83,395 คน ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจำนวน 6 ราย ศูนย์ประสานงานได้จ่ายเงินสงเคราะห์ไปเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,000,000.00 บาท

      ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ได้มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ สมาคม สสธท. ให้กับผู้รับเงินสงเคราะห์จำนวน 22 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 19,125,846.15 บาท สมาคม สส.ชสอ.ได้มีการเงินสงเคราะห์ให้กับผู้รับเงินสงเคราะห์ จำนวน 9 ราย เป็นจำนวนเงิน 5,408,742.20 บาทและกองทุนสวัสดิการ กสธท. ให้กับผู้รับเงินสวัสดิการ จำนวน 6 ราย เป็นจำนวนเงิน 6,000,000 บาท

ภาพมอบเงินสงเคราะห์แก่ผู้รับประโยชน์ สสธท.สส.ชสอ.และ กสธท.

01 Update
02 Update
03 Update 05 Update
04 Update 06
07 08
09 10
11 12

รายงานการประชุม

 1. ครั้งที่ 1/2559 pdf [Download]
 2. ครั้งที่ 3/2559 pdf [Download]
 3. ครั้งที่ 4/2559 pdf [Download]
 4. ครั้งที่ 5/2559 pdf [Download]
 5. ครั้งที่ 1/2560 pdf [Download]
 6. ครั้งที่ 2/2560 pdf [Download]
 7. ครั้งที่ 3/2560 pdf [Download]
 8. ครั้งที่ 1/2561 pdf [Download]

สารประชาสัมพันธ์

 1. กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย มอบสวัสดิการ 1,000,000.00 บาท
  และมอบรางวัลพิเศษ แจกทองคำครึ่งสลึง pdf [Download]
 2. สสธท. เปิดรับสมัครรอบพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 31 ส.ค. 60 และสส.ชสอ. เปิดรับสมัครเป็นกรณีพิเศษ
  ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. – 28 ก.ค. 60 pdf [Download]