ผู้จัดการสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม อบรม กฎหมายค้ำประกันใหม่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง