ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมโครงการอบรมสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2558 หลักสูตร “สหกรณ์กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในวันที ่17 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมตะนาวศรี โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

เรียน สมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบฯ ได้จัดโครงการให้ความรู้สมาชิกเกี่ยวกับสหกรณ์ในทุกๆ ด้าน ในหลักสูตร “สหกรณ์กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน”  โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ชำนาญการพิเศษ จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ และให้สมาชิกซักถามปัญหา ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมตะนาวศรี โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ หากประสงค์เข้าร่วมโครงการ โปรดแจ้งชื่อได้ที่หัวหน้าหน่วยของท่านตามหนังสือของสหกรณ์ หรือที่สหกรณ์ฯ โทร. 3518 (เบอร์ภายใน) หรือ 032-611625 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ