ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ปี 2559 แทนตำแหน่งที่ว่าง 8 คน ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.58 – 27 ก.ค.58

news 580722