ประกาศ รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการปี 2559

         หมายเลข

      ชื่อ  –  สกุล

    แผนก

หมายเลข

1

นายเฉลิม  พูลสวัสดิ์

ยานพาหนะ

หมายเลข

2

นายอุดมศักดิ์  แสงวณิช

สำนักงานวิเคราะห์ฯ

หมายเลข

3

นางเบญจมาศ  ศรีกระภา

เภสัชกรรม

หมายเลข

4

นางสาวสุวัจนา  พันธ์นาค

เภสัชกรรม

หมายเลข

5

นายชาญวิทย์   กรนานันท์

พัฒนาบุคลากร

หมายเลข

6

นายวสุ  แสงเดช   

ประชาสัมพันธ์

หมายเลข

7

นายพงศพัศ  ปรีดา

อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

หมายเลข

8

นางศิรินันท์  เสือเล็ก

กลุ่มการพยาบาล

หมายเลข

9

นายมนัส  จันทร์วงค์

สนาม

หมายเลข

10

นางจงจิตร์  จันทร์ดี 

เวชระเบียน

หมายเลข

13

นางสาวภรณี  แก้วแดง     

ห้องคลอด

 
กำหนดวันลงคะแนนสรรหา วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558
เวลา 09. 00  น – 15.00 น. ( 9 โมงเช้า – 3 โมงเย็น )
ณ ห้องปรึกษาด้านสุขภาพ( หน้าห้องบัตร)  ตึกผู้ป่วยนอก