ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ …ทุกท่าน ใช้สิทธิลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 ในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. – 15.00 น.

News 580729