การอบรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ วันที่ 29-30 ส.ค.58