สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ในวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ในวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมคีรีขันธ์ ชั้น 5 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์  ขอเชิญสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่ เวลา 12.30 น. (อาหารว่าง และ รางวัลสมาชิกมากมายรอท่านอยู่)