รายงานการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2558

การจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2558

  • กำไรสุทธิ 15,433,756.08 บาท

ประมาณการจัดสรร เสนอที่ประชุมใหญ่

  • เงินปันผล ร้อยละ 5.85
  • เงินเฉลี่ยคืน ร้อยละ 8.00