สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด กำหนดจัดโครงการทัศนศึกษาและดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2559 – 31 มกราคม 2559

     ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด กำหนดโครงการทัศนศึกษาและดูงานตามที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี2558 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 นั้น โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการอำนวยการ ได้จัดทำโครงการทัศนศึกษาและดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่าง วันที่ 28 มกราคม 2559 – 31 มกราคม 2559 ซึ่งสหกรณ์มีงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ วงเงิน 200,000.00 บาท ( สองแสนบาทถ้วน) จึงกำหนดหลักเกณฑ์ ดังนี้

  1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
    (1) พักห้องละ 2 คน คนละ 5,100 บาท 
    (2) พักห้องละ 4 คน คนละ 4,900 บาท
  2. สหกรณ์จ่ายให้สมาชิกจำนวนหนึ่ง จำนวนเงินสมาชิกจ่ายเพิ่ม ประมาณ 2,000 บาท – 2,800 บาทต่อคน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิกผู้แจ้งความประสงค์
  3. สมาชิกผู้สนใจแจ้งความประสงค์ตามแบบ ได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ พร้อม สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ เงินค่ามัดจำการเดินทาง จำนวน 1,000 บาท
  4. ผู้ติดตาม (ให้สิทธิ คู่สมรส บุตร ก่อน ) ราคาเท่ากับสมาชิก พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ เงินค่ามัดจำการเดินทาง จำนวน 2,000 บาท กรณีบุตรอายุน้อยกว่า 2 ปี ฟรี อายุ 5 – 6 ปี (สูงไม่เกิน 120 เซนติเมตร ) ราคา 3,500 บาท เด็กโตคิดตามราคาผู้ใหญ่
  5. จำนวนเงินส่วนที่เหลือจากมัดจำ ชำระไม่เกิน วันที่ 10 มกราคม 2559 
  6. สมาชิก/ ผู้ติดตาม สนใจ สมัครได้ ตั้งแต่ วันที่ 9 ธันวาคม 2558 – 22 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

     อนึ่ง สอบถามรายละเอียดโปรแกรมการเดินทางได้ที่สหกรณ์ หรือ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือเว็บไซต์สหกรณ์
http://www.phk–coop.com