มอบเงินสงเคราะห์ให้กับผู้รับเงินสงเคราะห์ของนางศศิธร พรหมวิกร