ประกาศ หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ประเภทเงินกู้สามัญแก่สมาชิก ฉบับที่ 1/ 2559

เงินได้รายเดือน

จำกัดวงเงินกู้สามัญ

เงินเหลือหลังกู้

ชำระคืน

หมายเหตุ

ต่ำกว่า 10,000 บาท

30 เท่า + 90 % ของค่าหุ้น
ไม่เกิน  350,000  บาท

700  บาท

240 เดือน

 
    ผู้กู้มีหุ้น ไม่ถึง 10% ของยอดเงินขอกู้ ต้องเพิ่มหุ้น 1%จากยอดขอกู้ทุกครั้ง เว้นแต่ ผู้กู้ครั้งแรก ต้องมีหุ้น 10 % ของยอดขอกู้หากมีหุ้นไม่ถึง 10 % ต้องเพิ่มหุ้นให้ครบ 10 %ของยอดขอกู้

* โดยสหกรณ์จะหักจากเงินกู้
ที่ได้รับอนุมัติในวันจ่ายเงินกู้

10,001-15,000 บาท


15,001-25,000 บาท

50 เท่า + 90 % ของค่าหุ้น
ไม่เกิน 850,000  บาท
………………………………………….
50 เท่า +90% ของค่าหุ้น
ไม่เกิน 1,500,000 บาท
    ( สำหรับสมาชิกที่กู้ครั้งแรก )

1,000  บาท

240 เดือน

10,001–25,000 บาท

70 เท่า + 90 % ของค่าหุ้น
ไม่เกิน 2,000,000  บาท
  (สำหรับผู้กู้ที่เคยใช้สิทธิกู้ ภายในวงเงิน 70 เท่า)

1,000  บาท

240 เดือน

25,001-30,000  บาท

80 เท่า + 90 % ของค่าหุ้น
ไม่เกิน 2,500,000  บาท

1,500  บาท

240 เดือน

30,000 บาท ขึ้นไป

80 เท่า + 90 %ของค่าหุ้น
ไม่เกิน 3,000,000 บาท

2,000 บาท

240 เดือน

                           ทั้งนี้  ให้ใช้หลักเกณฑ์นี้  ตั้งแต่  วันที่  1  มีนาคม 2559  เป็นต้นไป   จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง