สหกรณ์เปิดบริการให้สมาชิกสมทบกู้พิเศษ

ประกาศ
การให้บริการสมาชิกสมทบ


* สหกรณ์เปิดบริการให้สมาชิกสมทบกู้พิเศษได้ในวงเงินไม่เกิน 200,000 บาท
* ชำระคืนภายในอายุงานไม่เกิน 60 งวด
* เงินเดือนค่าจ้างคงเหลือ ไม่น้อยกว่า 700 บาท
* เป็นสมาชิกสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
* หลักประกัน อสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน) ร้อยละ 40 ของราคาประเมิน

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2559 เป็นต้นไป