หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิกเกษียณอายุราชการ (ผู้รับบำเหน็จรายเดือน)

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด
เรื่อง  หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิกเกษียณอายุราชการ (ผู้รับบำเหน็จรายเดือน)


จำกัดวงเงินกู้

เงินเหลือหลังกู้

ชำระคืน

หมายเหตุ

เงินกู้สามัญ

30 เท่าของเงินบำนาญรายเดือน +  หุ้น 90% ไม่เกิน 1,000,000.00 บาท

20% ของเงิน
บำนาญรายเดือน

ภายใน
อายุ 70 ปี

ผู้กู้ต้องมีหุ้น 10 % ของยอดเงินขอกู้ ถ้าไม่ถึง ต้องเพิ่มหุ้น 1% จากยอด
ขอกู้ทุกครั้ง

เงินกู้ฉุกเฉิน

60% ของเงินบำนาญรายเดือน
(ไม่เกิน 15,000 บาท)

20% ของเงิน
บำนาญรายเดือน

ชำระ 4 งวด

ทั้งนี้  ให้ใช้หลักเกณฑ์นี้  ตั้งแต่ วันที่  1  เมษายน 2559  เป็นต้นไป