ประกาศ งดรับเงินฝากออมทรัพย์เศษไว้ชั่วคราว ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ของวันที่ 28 เม.ย.59

แจ้ง…. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ทราบ

     ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 59 มีมติให้งดรับเงินฝากออมทรัพย์เศษไว้ชั่วคราว ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ของวันที่ 28 ม.ย.59 แต่สหกรณ์จะเปิดบริการเงินฝากออมทรัพย์ (เผื่อเรียก)
หลังจากนายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบให้ถือใช้ระเบียบฯ ได้ และจัดเตรียมเอกสารครบถ้วน สหกรณ์จะแจ้งให้สมาชิกทราบต่อไป

     จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

     สอบถาม รายละเอียดได้ที่ โทร. 3518 หรือ 032-611-625
     เว็บไซต์ www.pkhcoop.com.com