ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสามอ่าว โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์