เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลแพร่ จำกัด เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ พร้อมต้อนรับ