เชิญ..สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการปี 2560 แทนตำแหน่งที่ว่าง 7 คน ตั้งแต่ วันที่ 21 ก.ค. 59 – 29 ก.ค. 59

เชิญ..สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการปี 2560 แทนตำแหน่งที่ว่าง 7 คน
ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค. 59 – 29 ก.ค. 59

ขอรับใบสมัครได้ทุกวันทำการ โทร.3518

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. ต้องเป็นสมาชิก (สามัญ) สหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  2. เป็นผู้ที่ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ มติ ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ ตามระเบียบ ข้อบังคับ ที่สหกรณ์กำหนด
  3. ไม่เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ มาตรา 22 ( 4 )
  4. ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ หรือเคยเป็นผู้ที่ปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติทำให้สหกรณ์เสียหาย
  5. ไม่เคยผิดนัดการชำระงวดชำระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในระยะเวลาสองปีทางบัญชี
  6. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประจำในสหกรณ์นี้
  7. ไม่เป็นคณะกรรมการสรรหา