ประกาศ รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการปี 2560

ประกาศ
รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการปี 2560

หมายเลข

ชื่อ – สกุล

แผนก

หมายเลข

1

  นางสอิ้ง บุญอภิบาลนุกูล

  สนง.พัฒนาคุณภาพ

หมายเลข

2

  นางวรรณา สว่างลาภ

  ศูนย์ประกันสุขภาพ

หมายเลข

3

  นางมาลี เพชรสีเขียว

  ตา หู คอ จมูก

หมายเลข

4

  นายนพรัตน์ ตั้งหลักมั่นคง

  ทันตกรรม

หมายเลข

5

  น.ส.วิจิตรา น้ำเพชร

  วางแผนครอบครัว

หมายเลข

6

  นางมะลิวรรณ พรเงิน

  สูติ – นรีเวช

หมายเลข

7

  นางส่งเสริม   ลิบลับ

  พยาธิวิทยาคลีนิค

หมายเลข

8

       ขอถอนการสมัคร

หมายเลข

9

  นางบรรทม สังข์สุวรรณ

  เด็กวิกฤต

หมายเลข

10

  นางพูลศรี อิ่มอาบ

  ห้องสมุด

หมายเลข

11

  นางสุนันท์ วงษ์อยู่น้อย

  ศัลยกรรม

หมายเลข

12

  นางจันทร์เพ็ญ  ศรีสุด

  ศูนย์ประกัน

      
กำหนดวันลงคะแนนสรรหา วันศุกร์ที่  19   สิงหาคม  2559   
เวลา  09.00 น. – 15.00  น.  ( 9 โมงเช้า –  3 โมงเย็น )
ณ ห้องปรึกษาด้านสุขภาพ (หน้าห้องบัตร)   ตึกผู้ป่วยนอก