สสธท. สส.ชสอ. และ กสธท. แจ้งการเรียกเก็บเงินส่งสภาพการเป็นสมาชิก ฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2560

        สสธท. สส.ชสอ. และ กสธท. แจ้งการเรียกเก็บเงินส่งสภาพการเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2560 จำนวนเงินตามรอบของการสมัคร (จำนวนเงินเรียกเก็บตรวจสอบได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์)
        ศูนย์ประสานงาน ให้สมาชิกดำเนินการ ดังนี้
        1. ผู้ประสงค์จ่ายเงินสด ติดต่อชำระเงินที่สหกรณ์ออมทรัพย์หรือโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ ธ.กรุงไทย หมายเลข 715-1-24253-0 ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 เท่านั้น
        2. นอกเหนือจากการดำเนินการตามข้อ 1. สหกรณ์จะจ่ายให้สมาชิกเป็นเงินยืมทุกรายโดยอัตโนมัติ เพื่อให้การคงสภาพต่อเนื่อง
        3. สมาชิกท่านใดไม่ประสงค์เป็นสมาชิก แจ้งการลาออกภายในวันที่ 20 ธ.ค.59 และต้องจ่ายค่าสงเคราะห์ รอบการเสียชีวิต ระหว่าง
1 พ.ย. 59 จนถึงวันอนุมัติการลาออก

        สอบถาม รายละเอียดที่สหกรณ์ออมทรัพย์ : เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน โทร.3518 หรือ 032-611-625 ทุกวันทำการ