เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาและดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9 –13 กุมภาพันธ์ 2560

         ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด กำหนดโครงการทัศนศึกษาและดูงานสหกรณ์อื่น ตามที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี2559 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
         โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ได้จัดทำโครงการทัศนศึกษาและดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง วันที่ 9 – 13 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งสหกรณ์มีงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ วงเงิน 200,000.00 บาท ( สองแสนบาทถ้วน) จึงกำหนดหลักเกณฑ์ ดังนี้
         1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
             (1) ราคาเต็ม ท่านละ 4,900.- บาท
             (2) สหกรณ์จ่ายให้สมาชิกจำนวนหนึ่ง จำนวนเงินสมาชิกจ่ายเพิ่ม ประมาณ 2,800.- บาทต่อคน
                   ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิกผู้แจ้งความประสงค์ร่วมเดินทาง

         2. สมาชิกผู้สนใจแจ้งความประสงค์ตามแบบได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ พร้อม สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
             (1) ชำระเงินค่ามัดจำการเดินทาง จำนวน 1,000 บาท (ยังไม่สามารถเลือกที่นั่ง)
             (2) ชำระเงินตามที่สหกรณ์เรียกเก็บ จำนวน 2,800 บาท พร้อมผู้ติดตามเต็มจำนวน (เลือกที่นั่งได้)

         3. ผู้ติดตามสมาชิก (ผู้ใหญ่) ราคาเท่ากับสมาชิก พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
             (1) จ่าย เงินค่ามัดจำการเดินทาง จำนวน 1,000 บาท (ยังไม่สามารถเลือกที่นั่ง)
             (2) ชำระเงินเต็มจำนวน 4,900. – บาท พร้อมสมาชิกตาม ข้อ 2. (2) (เลือกที่นั่งได้)

         4.  ผู้ติดตามอายุน้อยกว่า 2 ปี ฟรี อายุ 2 – 10 ปี ราคา 3,500 บาท เด็กโตคิดตามราคาผู้ใหญ่

         5. จำนวนเงินส่วนที่เหลือจากมัดจำ (ถ้ามี) ชำระไม่เกิน วันที่ 25 มกราคม 2560

         6. สมาชิก/ ผู้ติดตาม สนใจ สมัครได้ ตั้งแต่ วันที่ 20 ธันวาคม 2559 – วันที่ 15 มกราคม 2560
         
         อนึ่ง สอบถามรายละเอียดโปรแกรมการเดินทางได้ที่สหกรณ์ หรือ บอร์ดประชาสัมพันธ์
หรือเว็บไซต์สหกรณ์ http://www.phk–coop.com