ประกาศ การแก้ไขระเบียบและหลักเกณฑ์ในการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์

  1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินได้ ร้อยละ 80 ของเงินได้รายเดือน ไม่เกิน 30,000 บาท ชำระคืน ภายใน 10 งวด
  2. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสำหรับผู้เกษียณอายุราชการที่ได้รับบำนาญรายเดือน กู้ฉุกเฉินได้ ร้อยละ 80 ของเงินบำนาญรายเดือน ไม่เกิน 15,000 บาท ชำระคืน ภายใน 10 งวด
  3. เงินกู้สามัญ การขอกู้ใหม่บอกล้างสัญญาเดิมชำระมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  4. ใช้ยอด กบข. หรือ กสจ. ในการคำนวณชำระหนี้ในปีที่เกษียณอายุราชการ 

ทั้งนี้ ถือใช้ ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดได้ทักวันทำการ โทร. 3518