ศูนย์ประสานงาน สอ.รพ. ประจวบคีรีขันธ์ จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) แก่ทายาทผู้รับประโยชน์ของ นางเล็ก เทียะพาน

ศูนย์ประสานงาน สอ.รพ. ประจวบคีรีขันธ์ จำกัด โดย ทพ.นพรัตน์ ตั้งหลักมั่นคง ประธานกรรมการ และนางนุชนาฎ แก้วไทย ผู้จัดการ พร้อมด้วยกรรมการศูนย์ประสานงาน มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) แก่ทายาทผู้รับประโยชน์ของ นางเล็ก เทียะพาน จำนวนเงิน 1,051,221.90 บาท เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 “เมื่อยามมีชีวิตก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี เมื่อจากไปก็จากไปอย่างมีคุณค่า”