ประกาศผลคะแนนสรรหากรรมการ เพื่อนำเสนอเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการปี 2561

ประกาศผลคะแนนสรรหากรรมการ เพื่อนำเสนอเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการปี 2561 ตามเอกสารที่แนบมานี้