ขอเชิญ… สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ทุกท่านเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมคีรีขันธ์ ชั้น 5 (เปิดลงทะเบียนรับของว่าง เวลา 12.30 น. -14.00 น.)

Meeting2560