สหกรณ์ จัดโครงการทัศนศึกษาและดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 21–25 ธันวาคม 2560

       ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด กำหนดโครงการทัศนศึกษาและดูงานสหกรณ์อื่น ตามที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
       โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ได้จัดทำโครงการทัศนศึกษาและดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด จังหวัดนครพนม ระหว่าง วันที่ 21 – 25 ธันวาคม 2560 ซึ่งสหกรณ์มีงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ วงเงิน 200,000.00 บาท (สองแสนบาทถ้วน) จึงกำหนดหลักเกณฑ์ ดังนี้
       1. ให้สิทธิสมาชิกสหกรณ์สมัครก่อน
       2. ปิดรับสมัครสมาชิกจึงจะพิจารณาผู้ติดตาม
       3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
              (1) ราคาเต็ม ท่านละ 5,200.- บาท
              (2) สหกรณ์จ่ายให้สมาชิกจำนวนหนึ่ง สมาชิกจ่ายเพิ่ม ขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิกผู้แจ้งความประสงค์
                   ร่วมเดินทาง

              (3) สมาชิกผู้สมัคร จ่ายเงินเพิ่ม ในวันจับเลือกที่นั่ง
                   (สหกรณ์ฯ จะแจ้งวันจับเลือกที่นั่งหลัง
ปิดรับสมัคร)
              (4) สมาชิกผู้สนใจแจ้งความประสงค์ตามแบบได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
                   พร้อมสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
       4. สมาชิกผู้สนใจ สมัครได้ ตั้งแต่ วันที่ 21-27 พฤศจิกายน 2560

       อนึ่ง สอบถามรายละเอียดโปรแกรมการเดินทางได้ที่สหกรณ์ หรือ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือ เว็บไซต์สหกรณ์ http ://www.phk – coop.com