การส่งเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ล่วงหน้า ปี 2561

       ด้วยศูนย์ประสานงาน สสธท. สส.ชสอ. และ กสธท. ได้รับการแจ้งยอดชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า จากสมาคมฯ ในปี 2561 (มีผลคุ้มครองตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561) ซึ่งศูนย์ประสานงาน ต้องชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าให้สมาคมภายใน วันที่ 29 ธันวาคม 2560
       เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติ ให้สมาชิกสามารถยืมเงินทดรองจากสหกรณ์ฯ เพื่อชำระสมาคมฯ ได้ โดยสหกรณ์ฯ คิดค่าบริการในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ของจำนวนเงินยืม หากสมาชิกในหน่วย/แผนก มีความประสงค์ชำระเงินเอง ขอให้ติดต่อสหกรณ์ฯ ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เป็นอย่างช้า และสมาชิกที่ไม่ประสงค์ชำระเงินเอง ให้ถือเป็นการยืมเงินทดรองทั้งหมด (ไม่ต้องลงลายมือชื่อในสัญญายืม) ยินยอมให้สหกรณ์ฯ หักเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ในปี 2561 ต่อไป