ประกาศ สรุปหลักเกณฑ์ในการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์

  1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินได้ ร้อยละ 80 ของเงินได้รายเดือน ไม่เกิน 30,000 บาท ชำระคืน ภายใน 10 งวด
  2. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสำหรับผู้เกษียณอายุราชการที่ได้รับบำนาญรายเดือน กู้ฉุกเฉินได้ ร้อยละ 80 ของเงินบำนาญรายเดือน ไม่เกิน 15,000 บาท ชำระคืน ภายใน 10 งวด
  3. เงินกู้สามัญ การขอกู้ใหม่บอกล้างสัญญาเดิมชำระมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  4. ใช้ยอด กบข. หรือ กสจ. ในการคำนวณชาระหนี้ในปีที่เกษียณอายุราชการ
  5. เดิมใช้การสมัคร สสธท. (1,000,000.- บาท) สส.ชสอ. (600,000.- บาท) รองรับการขอกู้ และคณะกรรมการดำเนินการ มีมติเมื่อ 28 พ.ย. 60 ให้เพิ่ม
    การสมัคร กสธท. (1,000,000.- บาท) รองรับได้

ทั้งนี้ ถือใช้ ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป