ศูนย์ประสานงาน สอ.รพ. ประจวบคีรีขันธ์ จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) แก่ทายาทผู้รับประโยชน์ของ นายอุดร เกิดมณี

ศูนย์ประสานงาน สอ.รพ. ประจวบคีรีขันธ์ จำกัด โดย ทพ.นพรัตน์ ตั้งหลักมั่นคง ประธานกรรมการ มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) จำนวนเงิน 1,049,770.40 บาท และมอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชกิของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) จำนวนเงิน 600,186.00 บาท แก่ทายาทผู้รับประโยชน์ ของนายอุดร เกิดมณี “เมื่อยามมีชีวิตอยู่ ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี เมื่อจากไปก็จากไปอย่างมีคุณค่า”