เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 นายแพทย์ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่ ในครั้งนี้ มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมประชุมให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ประกอบด้วย นายสุวัฒน์ ขันเชื้อ สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางมลทิชาธรรมวงศา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ น.ส.ณัฐพร  สมทัศน์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายประสาน  งามสม ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ มีกำไรสุทธิประจำปี 2561จำนวน 21,570,376.78 บาท จัดสรรเงินปันผล ร้อยละ 6.00 และเงินเฉลี่ยคืน ร้อยละ 10.00