โครงการทัศนศึกษาและดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด จังหวัดน่าน-จังหวัดเชียงรายระหว่างวันที่ 10-14 มกราคม 2562