ขอเชิญ สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการปี 2563

เชิญ สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการปี 2563
แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน  8  คน
ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้
ตั้งแต่ วันที่ 18-24  กรกฎาคม 2562

หมายเหตุ  ณ  วันสมัครผู้สมัครเตรียมพร้อมถ่ายภาพติดประกาศด้วย