เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ได้จัดให้สมาชิกลงคะแนนสรรหากรรมการ โดยเครื่องลงคะแนนเพื่อนำผลการสรรหาเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เป็นคณะกรรมการดำเนินการประจำปี 2563