สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เพื่อแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เพื่อแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 สหกรณ์มีกำไรสุทธิประจำปี จำนวนเงิน 22,906,573.95 บาท ที่ประชุมมีมติจัดสรรกำไรสุทธิ เป็นเงินปันผล อัตราร้อยละ 6 เฉลี่ยคืนร้อยละ 10 สมาชิกเข้าประชุมใหญ่จำนวน 525 คน จากสมาชิกทั้งหมด 657 คน