โครงการทัศนศึกษาและดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข อำเภอเมืองตาก จำกัด จังหวัดตาก – จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 16-20 มกราคม 2563