ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

     ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ดังนี้

     อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
          เดิม อัตราร้อยละ 6.75 ต่อปี
          อัตราใหม่ ร้อยละ 6.50 ต่อปี

     ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง