ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงาน

      ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด มีความประสงค์สอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงาน ขนาดพื้นที่ 97 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่สหกรณ์กำหนด งานปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงาน ราคากลาง 452,300.-บาท ( สี่แสนห้าหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน )

      กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด อาคารโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

      กำหนดการพิจารณาเปิดซองสอบราคา คณะอนุกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจะเปิดซองสอบราคาในวันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. และนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัติ และแจ้งประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ ในวันที่ 27 มีนาคม 2563