ประกาศ เรื่อง กำหนดปรับลดอัตราดอกเบี้ยการให้เงินกู้แก่สมาชิก ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท (ฉุกเฉิน สามัญ พิเศษ) (ฉุกเฉิน สามัญ พิเศษ)

      เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกสหกรณ์ในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42 ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ได้พิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท (ฉุกเฉิน สามัญ พิเศษ) เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563 ดังนี้

      อัตราดอกเบี้ยเดิม ร้อยละ 6.50 ต่อปี อัตราดอกเบี้ยใหม่ร้อยละ 6.0 ต่อปี

      ทั้งนี้ ให้ถือใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป