ประมวลภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมคีรีขันธ์ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์