สมาชิกท่านใดประสงค์ฝากออมทรัพย์พิเศษ ถึง 1 ล้านบาทต่อครั้ง ต้องแจ้งสหกรณ์ทราบล่วงหน้าก่อนโอนเงินเข้าบัญชี

แจ้ง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ทราบ

     สมาชิกท่านใดประสงค์ฝากออมทรัพย์พิเศษ ถึง 1 ล้านบาทต่อครั้ง ต้องแจ้งสหกรณ์ทราบล่วงหน้าก่อนโอนเงินเข้าบัญชี