เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบ คีรีขันธ์ จำกัด คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ พร้อมต้อนรับ